รายงานการสำรวจสื่อมวลชน(โทรทัศน์) พ.ศ. 2546 ระดับจังหวัด


รายงานการสำรวจสื่อมวลชน(โทรทัศน์) พ.ศ. 2546 ระดับจังหวัด
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2546
จำนวนพิมพ์:  
กำหนดการออกหนังสือ:  
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21*29 ซม.
แผนภูมิ/แผนภาพ:  
ตารางสถิติ:  
จัดพิมพ์: ไทย/อังกฤษ
   
   
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค และจังหวัด
-สถิติเกี่ยวกับจำนวนประชากร
-จำแนกครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนชมโทรทัศน์
- สำรวจช่วงเวลาที่รับชมโทรทัศน์
- สำรวจรายการที่มีผู้รับชมมากที่สุด