รายงานผลเบื้องต้นการสำรวจสื่อมวลชน (โทรทัศน์) พ.ศ. 2546


รายงานผลเบื้องต้นการสำรวจสื่อมวลชน (โทรทัศน์) พ.ศ. 2546
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2522
จำนวนพิมพ์: 250
กำหนดการออกหนังสือ: ราย 5 ปี
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21*29 ซม. /17
แผนภูมิ/แผนภาพ: 3
ตารางสถิติ: 6
จัดพิมพ์: ไทย
   
ยอดคงเหลือ  
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ
- จำนวนครัวเรือนที่มีสมาชิกชมโทรทัศน์ - การกระจายของประชากรที่ชมโทรทัศน์
- อัตราการชมโทรทัศน์ของประชากร
- การชมโทรทัศน์ตามระดับการศึกษา
- ประเภทรายการโทรทัศน์ที่มีผู้ชมมากที่สุด