สรุปผลเบื้องต้นการจัดทำข้อมูลสถิติเพื่อการพัฒนาอบต. พ.ศ. 2547ภายใด้โครงการฯ เรื่องความเดือดร้อนฯ


สรุปผลเบื้องต้นการจัดทำข้อมูลสถิติเพื่อการพัฒนาอบต. พ.ศ. 2547ภายใด้โครงการฯ เรื่องความเดือดร้อนฯ
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2545
จำนวนพิมพ์:  
กำหนดการออกหนังสือ: ราย2 ปี
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21*29 ซม. /17
แผนภูมิ/แผนภาพ:  
ตารางสถิติ:  
จัดพิมพ์: ไทย
   
ยอดคงเหลือ  
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ
นำเสนอข้อมูลในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล
  • เพื่อให้ อบต. มีศูนย์ข้อมูลสถิติที่เป็นระบบ มีมาตรฐานเป็นปัจจุบัน
  • สามารถนำไปจัดทำตัวชี้วัดสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน
  • นำข้อมูลพื้นฐานระดับท้องถิ่นที่มีอยู่ในศูนย์ข้อมูลไปใช้ร่วมกัน
  • สรุปผลเฉพาะข้อมูลเรื่องความเดือดร้อนของราษฎร และความต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ