รายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปรับเวลาของประเทศไทย ให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง พ.ศ. 2546


รายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปรับเวลาของประเทศไทย ให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง พ.ศ. 2546
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2545
จำนวนพิมพ์: 350
กำหนดการออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21*30 ซม. /24
แผนภูมิ/แผนภาพ: 2
ตารางสถิติ: 17
จัดพิมพ์: ไทย
เอกสารแจก  
ยอดคงเหลือ หมด
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

นำเสนอข้อมูลระดับภาคและทั่วประเทศ
• การรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการศึกษา และการตัดสินใจของรัฐบาล