รายงานการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการปรับเวลาของประเทศไทยให้เร็วชึ้น 1 ชม. พ.ศ.2545


รายงานการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการปรับเวลาของประเทศไทยให้เร็วชึ้น 1 ชม. พ.ศ.2545
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2545
จำนวนพิมพ์: 350
กำหนดการออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21*30 ซม. /24
แผนภูมิ/แผนภาพ: 2
ตารางสถิติ: 16
จัดพิมพ์: ไทย
   
ยอดคงเหลือ หมด
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ และภาค
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
• การรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการศึกษา และการตัดสินใจของรัฐบาล