รายงานผลการสำรวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ.2544


รายงานผลการสำรวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ.2544
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2537
จำนวนพิมพ์: 200 
กำหนดการออกหนังสือ: ราย 2 ปี 
ขนาดรูปเล่ม-ซม./หน้า: 21*29/795
แผนภูมิ/แผนภาพ: 37 
ตารางสถิติ:
จัดพิมพ์: ไทย/อังกฤษ
ยอดคงเหลือ หมด 
ราคา/บาท 950
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ และภาค
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
 • การใช้เวลาของประชากรในการกิจกรรมหลัก - การดูแลตัวเอง
  - การทำงานและการเรียนรู้
  - การดูแลครัวเรือนและการให้บริการชุมชน
  - การใช้เวลาว่าง
 • การใช้เวลาทำกิจกรรมหลักที่สำคัญ
  - จำแนกตามกลุ่มอายุ
  - จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ
  - จำแนกตามวันที่ทำงานตามปกติ/วันหยุด