รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรายการ “ นายกทักษิณคุยกับประชาชน


รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรายการ “ นายกทักษิณคุยกับประชาชน ” ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2546
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2546
จำนวนพิมพ์: 350 
กำหนดการออกหนังสือ: ไม่ประจำ 
ขนาดรูปเล่ม-ซม./หน้า: 21*29/103
แผนภูมิ/แผนภาพ:
ตารางสถิติ: 31 
จัดพิมพ์: ไทย 
ยอดคงเหลือ หมด 
ราคา/บาท  
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
ำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ และภาค
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
  • ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพการทำงาน
  • การรับทราบข่าวสาร
  • ความคิดเห็นต่อรายการ “นายกฯทักษิณ คุยกับประชาชน”
  • ช่วงเวลาที่เหมาะสม และจำนวนผู้ฟัง / ชม การถ่ายทอดสดรายการ “นายกฯทักษิณ คุยกับประชาชน”