รายงานการสำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาและการดูกีฬาของประชากร พ.ศ. 2545


รายงานการสำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาและการดูกีฬาของประชากร พ.ศ. 2545
(Report of the Sport Played and Sport Watching Behavior Survey)
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2530
จำนวนพิมพ์: 300 
กำหนดการออกหนังสือ: ราย 5 ปี 
ขนาดรูปเล่ม-ซม./หน้า: 21*29/282
แผนภูมิ/แผนภาพ:
ตารางสถิติ: 29 
จัดพิมพ์: ไทย-อังกฤษ 
ราคา/บาท 310 
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
  • ข้อมูลการเล่นกีฬาและการดูกีฬาของเด็กและเยาวชน
    - ลักษณะทั่วไปของผู้เล่นกีฬา
    - พฤติกรรมในการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย
    - ลักษณะทั่วไปของประชาชนที่ดูกีฬา
    - พฤติกรรมในการดูกีฬา