การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2547


การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2547
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2519
จำนวนพิมพ์: 300 
กำหนดการออกหนังสือ: ราย 2 ปี 
ขนาดรูปเล่ม-ซม./หน้า: 21*29/550
แผนภูมิ/แผนภาพ:
ตารางสถิติ: 129 
จัดพิมพ์: ไทย-อังกฤษ 
ยอดคงเหลือ -
ราคา/บาท 680 
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลระดับภาค ประเทศ
- เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม ของประชากรที่สูบบุหรี่และดื่มสุรา
- เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุรา
- ศึกษาแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้สูบบุหรี่และดื่มสุรา