รายงานการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2544


รายงานการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2544
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2519
จำนวนพิมพ์: 300 
กำหนดการออกหนังสือ: ราย 2 ปี 
ขนาดรูปเล่ม-ซม./หน้า: 21*29/258
แผนภูมิ/แผนภาพ:
ตารางสถิติ: 100 
จัดพิมพ์: ไทย 
ยอดคงเหลือ  
ราคา/บาท 250 
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ ได้แก่
- ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
- ข้อมูลทางประชากรและพฤติกรรมของการสูบบุหรี่
- ข้อมูลการดื่มสุราของประชากร