การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน / ชุมชน (SML) พ.ศ. 2548


การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน / ชุมชน (SML) พ.ศ. 2548
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2548
จำนวนพิมพ์: 350
กำหนดการออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21*29 ซม./53
แผนภูมิ/แผนภาพ: 5
ตารางสถิติ: 38
จัดพิมพ์: ไทย
เอกสารแจก
ยอดคงเหลือ  หมด
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

นำเสนอข้อมูลระดับประเทศและภาค
  • หมู่บ้าน/ชุมชนได้รับงบพัฒนา
  • กิจกรรมโครงการต่างๆที่หมู่บ้าน/ชุมชน
  • ความพอเพียงจากงบประมาณ
  • สร้างงาน/อาชีพ
  • ความสำเร็จของโครงการ