การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล พ.ศ. 2548


การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล พ.ศ. 2548
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2548
จำนวนพิมพ์:
กำหนดการออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21*29 ซม.
แผนภูมิ/แผนภาพ:
ตารางสถิติ:
จัดพิมพ์: ไทย
เอกสารแจก
ยอดคงเหลือ  หมด
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

นำเสนอข้อมูลระดับจังหวัด
  • การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล
  • การเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ ผลงานนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลและภารกิจของนายกรัฐมนตรี