รายงานผลการสำรวจความนิยมการรับฟังวิมยุ พ.ศ.2547


รายงานผลการสำรวจความนิยมการรับฟังวิมยุ พ.ศ.2547
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2547
จำนวนพิมพ์:  
กำหนดการออกหนังสือ: ไม่ประจำ 
ขนาดรูปเล่ม-ซม./หน้า: 21*29
แผนภูมิ/แผนภาพ:  
ตารางสถิติ:  
จัดพิมพ์: ไทย 
ยอดคงเหลือ  
ราคา/บาท  
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับจังหวัด
- รายการวิทยุที่ได้รับความนิยมในการรับฟัง
- ช่วงเวลาที่นิยมรับฟังรายการวิทยุ
- รายการวิทยุที่ได้รับความนิยม