รายงานการสำรวจสื่อมวลชน (วิทยุ) พ.ศ. 2546
 


รายงานการสำรวจสื่อมวลชน (วิทยุ) พ.ศ. 2546
REPORT OF THE MASS MEDIA SURVEY (Radio) 2003
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2546
จำนวนพิมพ์:  
กำหนดการออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21*29 ซม. /17
แผนภูมิ/แผนภาพ:  
ตารางสถิติ:  
จัดพิมพ์: ไทย/อังกฤษ
   
   
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ
นำเสนอข้อมูลในระดับภาค ประเทศ
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ

• จำนวนประชากรที่ฟังวิทยุ
- เพศ กลุ่มอายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพการทำงาน
- จำนวนครัวเรือน
- จำนวนเครื่องรับวิทยุ อัตราการฟัง
- รายการที่สนใจ ช่วงเวลา จำนวนวันในรอบสัปดาห์