รายงานผลเบื้องต้นการสำรวจสื่อมวลชน (วิทยุ) พ.ศ.2546


รายงานผลเบื้องต้นการสำรวจสื่อมวลชน (วิทยุ) พ.ศ.2546
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2522
จำนวนพิมพ์: 250
กำหนดการออกหนังสือ: ราย 5 ปี
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21*29 ซม. /17
แผนภูมิ/แผนภาพ: 3
ตารางสถิติ: 6
จัดพิมพ์: ไทย
   
ยอดคงเหลือ  
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
-จำนวนครัวเรือนที่มีสมาชิกฟังวิทยุ
- การกระจายของประชากรที่ฟังวิทยุ
- อัตราการฟังวิทยุของประชากร
- การฟังวิยุของประชากรชาย หญิง
- อัตราการฟังวิทยุตามระดับการศึกษา
- ประเภทรายการวิทยุที่มีผู้ฟังมากที่สุด