รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)พ.ศ.2547


รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)พ.ศ.2547
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2547
จำนวนพิมพ์: 300 
กำหนดการออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21*29 ซม. /32
แผนภูมิ/แผนภาพ: 5
ตารางสถิติ: 22
จัดพิมพ์: ไทย
ยอดคงเหลือ หมด
ราคา/บาท
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ และภาค
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
  • การใช้หรือบริโภคสินค้าชุมชน / สินค้า OTOP
  • ความยากง่ายในการหาซื้อสินค้าชุมชน / สินค้า OTOP
  • การทราบว่ามีเว็บไซต์สินค้าชุมชน / สินค้า OTOP และทราบว่าสามารถส่งสินค้าทางไปรษณีย์ได้
  • คุณภาพของสินค้า และการพัฒนาสินค้า
  • การใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • ปัญหา / อุปสรรค และความพึงพอใจในการดำเนินงานของรัฐบาลต่อโครงการ