รายงานผลการสำรวจความต้องการทำงานนอกเวลาเรียนของนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2546


รายงานผลการสำรวจความต้องการทำงานนอกเวลาเรียนของนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2546
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2546
จำนวนพิมพ์: 200 
กำหนดการออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21*29 ซม. /25
แผนภูมิ/แผนภาพ: 8
ตารางสถิติ: 22
จัดพิมพ์: ไทย
ยอดคงเหลือ หมด
   
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ
นำเสนอข้อมูลในระดับกทม.
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ ได้แก่
- สำรวจสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงความต้องการจ้างนักเรียน นักศึกษา เข้าทำงานนอกเวลาเรียน
- ลักษณะงานที่จะจ้าง
- การจ่ายค่าตอบแทน
- ปัญหาในการจ้าง
ตลอดจนเพื่อให้ทราบความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกี่ยวกับนโยบายของรัฐ ความคิดเห็นของ ผู้ประกอบการเกี่ยวกับนโยบายของรัฐในการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของนักเรียน นักศึกษา ให้รู้จัก ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์