รายงานการสำรวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2545


รายงานการสำรวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2545
Report on the 2002 Survey of Elderly in Thailand
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2545
จำนวนพิมพ์:  
กำหนดการออกหนังสือ: ไม่ประจำ 
ขนาดรูปเล่ม-ซม./หน้า: 21*29
แผนภูมิ/แผนภาพ:  
ตารางสถิติ:  
จัดพิมพ์: ไทย/อังกฤษ 
ยอดคงเหลือ  
ราคา/บาท  
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับภาค ประเทศ
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
 • ลักษณะทางประชากร
  - จำนวนกระจายตัว อัตราส่วนเป็นภาระ สถานภาพสมรส การศึกษา และศาสนา
 • ลักษณะทางเศรษฐกิจ
  - ภาวะการทำงาน สถานภาพการทำงาน ชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์และความ พอเพียงของรายได้
 • ลักษณะการอยู่อาศัย การอยู่อาศัย การเป็นหัวหน้าครัวเรือน และเป็นเจ้าของ
 • สุขภาพของผู้สูงอายุ
  - ภาวะสุขภาพ โรคและอาการของโรค การรักษาพยาบาล การออกกำลังกายและความ สามารถทางการกายภาพ
 • ความต้องการที่จะให้รัฐบาลช่วยเหลือ
 • ต้องการเกื้อหนุนด้านต่างๆ จากบุตรหลาน