รายงานการสำรวจสื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์) พ.ศ. 2546


รายงานการสำรวจสื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์) พ.ศ. 2546
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2546
จำนวนพิมพ์:  
กำหนดการออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21*29 ซม. /17
แผนภูมิ/แผนภาพ:  
ตารางสถิติ:  
จัดพิมพ์: ไทย
   
   
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ
นำเสนอข้อมูลในระดับ ภาคและ ประเทศ
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ

• การเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์
- การกระจายการอ่าน อัตราการอ่าน หนังสือพิมพ์
- เพศ กลุ่มอายุ การศึกษา อาชีพ
- การปรับปรุงเนื้อหา และบทบาทของหนังสือพิมพ์ในปัจจุบัน