สรุปผลเบื้องต้นการสำรวจสื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์) พ.ศ. 2546


สรุปผลเบื้องต้นการสำรวจสื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์) พ.ศ. 2546
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2527
จำนวนพิมพ์: 150 
กำหนดการออกหนังสือ: ไม่ประจำ 
ขนาดรูปเล่ม-ซม./หน้า: 21*29/17
แผนภูมิ/แผนภาพ:
ตารางสถิติ:
จัดพิมพ์: ไทย 
ยอดคงเหลือ  
ราคา/บาท  
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับภาคและจังหวัด
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ ได้แก่
- จำนวนครัวเรือนที่อ่านหนังสือพิมพ์ - การกระจายของประชากรที่อ่านหนังสือพิมพ์
- อัตราการอ่านหนังสือพิมพ์ของประชากร
- ระดับการศึกษาของผู้อ่านหนังสือพิมพ์
- ประเภทเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ที่มีผู้อ่านมากที่สุด