การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด


การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2546
จำนวนพิมพ์:  
กำหนดการออกหนังสือ: ไม่ประจำ 
ขนาดรูปเล่ม-ซม./หน้า: 21*29
แผนภูมิ/แผนภาพ:  
ตารางสถิติ:  
จัดพิมพ์: ไทย 
ยอดคงเหลือ หมด
ราคา/บาท
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
  • รวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติด การแพร่ระบาด ผู้เสพ/ผู้ติด ผู้ค้า ผู้ผลิต การเข้าร่วมกิจกรรมของประชาชน และการทำงานของผู้ประสานพลังแผ่นดินตลอดจนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของรัฐ


  • >> ดูรายละเอียด