สรุปผลเบื้องต้นการสำรวจข้อมูลระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2545
 


สรุปผลเบื้องต้นการสำรวจข้อมูลระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2545
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2543
จำนวนพิมพ์:  
กำหนดการออกหนังสือ: ไม่ประจำ 
ขนาดรูปเล่ม-ซม./หน้า: 21*29
แผนภูมิ/แผนภาพ:  
ตารางสถิติ:  
จัดพิมพ์: ไทย 
ยอดคงเหลือ  
ราคา/บาท  
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับภาคและจังหวัด
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ ได้แก่
- ข้อมูลของนอกเขตเทศบาล ในระดับจังหวัดและระดับย่อยไปถึงหมู่บ้าน เกี่ยวกับจำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร อาชีพ สำคัญของราษฎร์
- จำนวนครัวเรือนที่ทำการเกษตร เนื้อที่ปลูกข้าว ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน้ำ โรงสี
- ความเดือดร้อนของราษฎร์ และความต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ
- นำไปใช้ในการวางแผน และกำหนดนโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของชนบท นำไปใช้เป็นกรอบตัวอย่าง สำหรับโครงการสำรวจต่าง ๆ ของสำนักงาน