รายงานผลการสำรวจข้อมูลระดับหมู่บ้าน พ.ศ.2545


รายงานผลการสำรวจข้อมูลระดับหมู่บ้าน พ.ศ.2545
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2517
จำนวนพิมพ์:  
กำหนดการออกหนังสือ: รายปี 
ขนาดรูปเล่ม-ซม./หน้า: 21*29/
แผนภูมิ/แผนภาพ:  
ตารางสถิติ:  
จัดพิมพ์: ไทย
ยอดคงเหลือ  
ราคา/บาท
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค และจังหวัด
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ ได้แก่
- จำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากร
- จำนวนหมู่บ้าน จำแนกตามวุฒิการศึกษาของกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือขนาดของหมู่บ้าน
- จำนวนครัวเรือนและเนื้อที่ของการทำการเกษตรการปลูกข้าวนาปีและข้าวนาปรัง
- จำนวนครัวเรือนและจำนวนปศุสัตว์ของนอกเขตเทศบาลจำแนกตามชนิดปศุสัตว์
- จำนวนครัวเรือนนอกเขตเทศบาลและจำนวนตามระดับรายได้ของครัวเรือนต่อปี
- จำนวนหมู่บ้านนอกเขตเทศบาลจำแนกตามอัตราค่าจ้างแรงงาน
- จำนวนหมู่บ้านและครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้นอกเขตเทศบาล
- จำนวนครัวเรือนที่มีวิทยุโทรทัศน์เครื่องรับวิทยุและเครื่องรับโทรทัศน์นอกเขตเทศบาล
- จำนวนบ่อน้ำและโรงสีข้าวภายในหมู่บ้านนอกเขตเทศบาล
- ความต้องการของราษฎรที่จะให้รัฐบาลช่วยเหลือ