รายงานผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากรในวัยทำงาน


รายงานผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากรในวัยทำงาน
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2545
จำนวนพิมพ์: 300 
กำหนดการออกหนังสือ: ไม่ประจำ 
ขนาดรูปเล่ม-ซม./หน้า: 21*29/117
แผนภูมิ/แผนภาพ:
ตารางสถิติ: 35 
จัดพิมพ์: ไทย/อังกฤษ
ยอดคงเหลือ หมด 
ราคา/บาท 260
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาคและจังหวัด
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
  • ข้อมูลพ้นฐานทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของผูย้ายถิ่นและผู้ไม่ย้ายถิ่น เช่น อายุ เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ สถานภาพการทำงาน
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายถิ่น เช่น จำนวน ทิศทางและกระแสการย้ายถิ่น รูปแบบ เหตุผล และการส่งเงินหรือสิ่งของกลับของผู้ย้ายถิ่น