การสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2547 (ไตรมาสที่ 4 : ต.ค.- ธ.ค.)


เอกสารการประมวลโครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร ไตรมาสที่ 4 (ต.ค.- ธ.ค.)
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2547
จำนวนพิมพ์:  
กำหนดการออกหนังสือ: ไม่ประจำ 
ขนาดรูปเล่ม-ซม./หน้า: 21*29/48
แผนภูมิ/แผนภาพ:  
ตารางสถิติ: 31 
จัดพิมพ์: ไทย-อังกฤษ 
ยอดคงเหลือ -
ราคา/บาท
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

นำเสนอข้อมูลระดับภาค ประเทศ
- โครงสร้างของประชากร
- ลักษณะของประชากร
- ประเภทและทิศทางการย้ายถิ่น
- เหตุผลของการย้ายถิ่น