การสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2547 (ไตรมาสที่ 4 : ต.ค.- ธ.ค.)


การสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2547 (ไตรมาสที่ 4 : ต.ค.- ธ.ค.)
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2517
จำนวนพิมพ์:  
กำหนดการออกหนังสือ: ปีละ 2 ครั้ง 
ขนาดรูปเล่ม-ซม./หน้า: 21*29/
แผนภูมิ/แผนภาพ:  
ตารางสถิติ:  
จัดพิมพ์: ไทย
ยอดคงเหลือ  
ราคา/บาท
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค
  • ลักษณะของประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของผู้ย้ายถิ่นและไม่ย้ายถิ่น
    - อายุและเพศ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ สภาพการทำงาน
  • ทิศทางและกระแสการย้ายถิ่น รูปแบบและเหตุผล
    - ภาคเดียวกัน ในประเทศ ระหว่างประเทศ
  • การส่งเงิน สิ่งของ และปลายทางของเงิน
  • การย้ายถิ่นในอนาคต ระยะเวลา และสถานที่


>> ดูรายละเอียด