รายงานผลการสำรวจการทำงานและการว่างงานของกำลังคนระดับกลางและระดับสูง พ.ศ. 2545


รายงานผลการสำรวจการทำงานและการว่างงานของกำลังคนระดับกลางและระดับสูง พ.ศ. 2545
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2524
จำนวนพิมพ์: 300 
กำหนดการออกหนังสือ: รายปี 
ขนาดรูปเล่ม-ซม./หน้า: 21*29/60
แผนภูมิ/แผนภาพ:
ตารางสถิติ: 60 
จัดพิมพ์: ไทย 
ยอดคงเหลือ -
ราคา/บาท 190 
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับ
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ ได้แก่
-ลักษณะทั่วไปของผู้สำเร็จการศึกษา
- จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการมีงานทำ และประสบการณ์ในการทำงาน และการเปลี่ยนงาน
-การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา
- จำแนกตามอาชีพ ระดับการศึกษา ประเภทกิจการของสถานที่ทำงาน
- จำแนกตามลักษณะของงานและประเภทของหน่วยงาน
- จำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน การนำความรู้มาใช้กับงาน การฝึกอบรมความรู้และทักษะเพิ่มเติม และความพอใจใน การทำงาน
-การว่างงานของผู้สำเร็จการศึกษา
- จำแนกตามสาเหตุที่ไม่ทำงานและระยะเวลาในการหางาน
- ทัศนคติเกี่ยวกับการที่ได้งานทำและการแก้ปัญหาการว่างงาน
- ประเภทหน่วยงานที่อยากจะเลือกทำ