ภาวะสุขภาพของแรงงานย้ายถิ่นไท


ภาวะสุขภาพของแรงงานย้ายถิ่นไทย
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2548
จำนวนพิมพ์: 400
กำหนดการออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21*29 ซม. /69
แผนภูมิ/แผนภาพ: 5
ตารางสถิติ: 14
จัดพิมพ์: ไทย/อังกฤษ
ราคาจำหน่าย: 200
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

นำเสนอข้อมูลในระดับ ประเทศ
  • คุณลักษณะพื้นฐานต่าง ๆ ทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ของแรงงานย้ายถิ่น
  • สุขภาพ การเจ็บป่วย และแบบแผนการดูแลรักษาสุขภาพของแรงงานย้ายถิ่น
  • การได้รับหลักประกันด้านสุขภาพ (ของแรงงานย้ายถิ่นในประเทศ)