สำรวจภาวะการทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 4 ต.ค. - ธ.ค. พ.ศ. 2550

สำรวจภาวะการทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 4 ต.ค. - ธ.ค. พ.ศ. 2550


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2506
จำนวนพิมพ์: 450 เล่ม
การออกหนังสือ: รายไตรมาส
ขนาดรูปเล่ม 21 x 29 ซม.
จำนวนหน้า 257
แผนภูมิ/แผนภาพ: 12
ตารางสถิติ: 132
จัดพิมพ์: ไทย/อังกฤษ 
ราคาจำหน่าย 340
รูปแบบการนำเสนอ เอกสาร/CD-ROM

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ
      ลักษณะของกำลังแรงงาน      
         - จำแนกตามสถานภาพแรงงาน เพศ และเขตการปกครอง
     การมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน  
        - จำแนกตามอายุ เพศแ ละสถานภาพการทำงาน   
        - จำแนกตามอุตสาหกรรม   
        - จำแนกอาชีพ              
        - จำแนกตามการศึกษา
     การว่างงาน
        - จำแนกตามอายุ เพศ ภาค และเขตการปกครอง
        - จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ
     ชั่วโมงการทำงาน
      ค่าจ้างและเงินเดือน
        - จำแนกตามระดับค่าจ้างเงินเดือน เพศ และเขตการปกครอง
      ผลประโยชน์เพิ่มเติม