สรุปผลที่สำคัญจากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2545


สรุปผลที่สำคัญจากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2545
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2529
จำนวนพิมพ์: 250 
กำหนดการออกหนังสือ: รายปี 
ขนาดรูปเล่ม-ซม./หน้า: 21*29/73
แผนภูมิ/แผนภาพ:
ตารางสถิติ: 57 
จัดพิมพ์: ไทย
ยอดคงเหลือ  
ราคา/บาท 180
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ เกี่ยวกับ
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ ได้แก่
- จำนวนประชากรในวัยทำงาน และจำนวนประชากรนอกวัยทำงานจำแนกตามเพศ
- จำนวนประชากรในวัยทำงาน จำแนกตามสถานภาพแรงงาน อายุ เพศ สถานภาพสมรส การศึกษาที่สำเร็จ
- จำนวนผู้มีงานทำจำแนกตามลักษณะที่น่าสนใจ เช่น อายุ เพศ การศึกษาที่สำเร็จ อาชีพ อุตสาหกรรม สถานภาพการทำงาน ชั่วโมงการทำงาน ค่าจ้างเงินเดือน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้รับจากการทำงาน - จำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามลักษณะบางประการที่น่าสนใจ เช่น ระยะเวลาในการหางานทำ งานที่ทำครั้งสุดท้าย สาเหตุการ ว่างงาน