การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี (มิถุนายน 2549)


การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี (มิถุนายน 2549)
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2549
จำนวนพิมพ์: 350
กำหนดการออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21*29 ซม./62
แผนภูมิ/แผนภาพ: 3
ตารางสถิติ: 50
จัดพิมพ์: ไทย/อังกฤษ
เอกสารแจก
ยอดคงเหลือ  หมด
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ และภาค
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
  • ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี
  • พระราชพิธี/กิจกรรม
  • ความต้องการมีส่วนของประชาชน
  • ความประทับใจโดยรวมในการจัดงาน