รายงานการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2547 (ข้อมูลพื้นฐาน : ในเขตเทศบาล)


รายงานการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2547 (ข้อมูลพื้นฐาน : ในเขตเทศบาล)
Report of the 2004 Information and Communication Technology Survey
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2547
จำนวนพิมพ์:  
กำหนดการออกหนังสือ: ไม่ประจำ 
ขนาดรูปเล่ม-ซม./หน้า: 21*29
แผนภูมิ/แผนภาพ:  
ตารางสถิติ:  
จัดพิมพ์: ไทย-อังกฤษ 
ยอดคงเหลือ  
ราคา/บาท  
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
  • จำนวนสถานประกอบการ
  • รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย
  • คนทำงานและลูกจ้าง
  • การมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศ จำแนกตามกรรมทางเศรษฐกิจ และขนาดของสถานประกอบการ
    - คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
    - ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์