รายงานผลการสำรวจการมีการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2546


รายงานผลการสำรวจการมีการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2546
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2544
จำนวนพิมพ์:  
กำหนดการออกหนังสือ: ราย 2 ปี
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21*29 ซม.
แผนภูมิ/แผนภาพ:  
ตารางสถิติ:  
จัดพิมพ์: ไทย/อังกฤษ
   
   
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ
นำเสนอข้อมูลระดับ ภาค ประเทศ
  • จำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเอร์เนต
  • อัตราผู้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เนตจำแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและอายุ
  • แหล่งที่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เนตมากที่สุด