รายงานการสำรวจการรับงานมาทำที่บ้าน พ.ศ.2545


รายงานการสำรวจการรับงานมาทำที่บ้าน พ.ศ.2545
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2542
จำนวนพิมพ์: 450 
กำหนดการออกหนังสือ: ราย 3 ปี 
ขนาดรูปเล่ม-ซม./หน้า: 21*29/110
แผนภูมิ/แผนภาพ:
ตารางสถิติ: 80 
จัดพิมพ์: ไทย/อังกฤษ
ราคา/บาท 270
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
 • จำนวนครัวเรือนและผู้รับงานมาทำที่บ้าน
 • ประเภทของผู้รับงานมาทำที่บ้าน
  - ผู้รับงานด้วยตนเอง ช่วยผู้รับงาน และผู้รับช่วง
 • ลักษณะขอผู้รับงานมาทำที่บ้าน
  - เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา
 • ประเภทอุตสาหกรรมของงานที่รับมาทำ
 • วิธีการดำเนินงาน - แหล่งงาน สถานที่ ระยะเวลา ค่าตอบแทน ขนาดกิจการ เครื่องมือหรืออุปกรณ์
 • รายได้จากการรับงาน
  - การได้รับค่าตอบแทน
  - รายได้
  - ประเภทรายได้
 • สวัสดิการและความคุ้มครอง
  - การได้รับสวัสดิการและแหล่งที่ได้รับ
  - ความต้องการเข้าร่วมในระบบการประกันสังคม