สรุปผลเบื้องต้น การสำรวจการรับงานมาทำที่บ้าน พ.ศ. 2545


สรุปผลเบื้องต้น การสำรวจการรับงานมาทำที่บ้าน พ.ศ. 2545
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2545
จำนวนพิมพ์: 300
กำหนดการออกหนังสือ: ราย 2 ปี
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21*30 ซม. /23
แผนภูมิ/แผนภาพ: 2
ตารางสถิติ: 17
จัดพิมพ์: ไทย/อังกฤษ
ราคาจำหน่าย:  
 
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
- ข้อมูลประเภทและการกระจายตัวของผู้รับงานมาทำที่บ้าน
- ข้อมูลลักษณะของผู้รับงานมาทำที่บ้าน
- ข้อมูลประเภทของงานที่รับมาทำที่บ้าน
- ข้อมูลประเภทของงาน การกำหนดค่าตอบแทน ชั่วโมงการทำงาน เดือนที่มีการทำงาน
- ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้จากการรับงานมาทำที่บ้าน
- ข้อมูลการรวมกลุ่มของผู้รับงานมาทำที่บ้าน
- ข้อมูลปัญหาและความช่วยเหลือที่ผู้รับงานมต้องการ