รายงานการสำรวจอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. 2549


รายงานการสำรวจอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. 2549
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2518
จำนวนพิมพ์: 300 
กำหนดการออกหนังสือ: ราย 10 ปี 
ขนาดรูปเล่ม-ซม./หน้า: 21*29/482
แผนภูมิ/แผนภาพ:
ตารางสถิติ: 174 
จัดพิมพ์: ไทย/อังกฤษ
ราคา/บาท 300
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ
  • การอนามัยการเจริญพันธุ์ของประชากรด้านต่าง ๆ ได้แก่ พฤติกรรมการวางแผนครอบครัว ภาวะเจริญพันธุ์ การอนามัยแม่และเด็ก ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์
  • ภาวะการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อนามัยการเจริญพันธุ์ โดยเฉพาะการเข้าถึงบริการด้านอนามัย