รายงานผลเบื้องต้น การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2546


รายงานผลเบื้องต้น การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2546
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2517
จำนวนพิมพ์: 250 
กำหนดการออกหนังสือ: ราย 5 ปี 
ขนาดรูปเล่ม-ซม./หน้า: 21*29/64
แผนภูมิ/แผนภาพ:
ตารางสถิติ: 32 
จัดพิมพ์: ไทย
ยอดคงเหลือ  
ราคา/บาท 170
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับภาค ทั่วราชอาณาจักร แยกตามเขตการปกครอง
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ ได้แก่
- ข้อมูลสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
- ข้อมูลการเจ็บป่วย
- ข้อมูลการใช้บริการสาธารณสุข
- ข้อมูลการประเมินสถานะสุขภาพของตนเอง
- ข้อมูลพฤติกรรมเลี่ยงต่อการเจ็บป่วยของประชากร