รายงานเบื้องต้น การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2546


รายงานเบื้องต้น การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2546
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2517
จำนวนพิมพ์: 250
กำหนดการออกหนังสือ: ราย 5 ปี
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21*30 ซม. /64
แผนภูมิ/แผนภาพ: 3
ตารางสถิติ: 32
จัดพิมพ์: ไทย/อังกฤษ
ราคาจำหน่าย: 170
 
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

นำเสนอข้อมูลในระดับภาค ทั่วราชอาณาจักร แยกตามเขตการปกครอง
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
- ข้อมูลสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
- ข้อมูลการเจ็บป่วย
- ข้อมูลการใช้บริการสาธารณสุข
- ข้อมูลการประเมินสถานะสุขภาพของตนเอง
- ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยของประชากร