ตารางสถิติการสำรวจเกี่ยวกับอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2544 รายจังหวัด


ตารางสถิติการสำรวจเกี่ยวกับอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2544 รายจังหวัด
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2544
จำนวนพิมพ์: 300 
กำหนดการออกหนังสือ: ราย 2 ปี 
ขนาดรูปเล่ม-ซม./หน้า: 21*29/...
แผนภูมิ/แผนภาพ:  
ตารางสถิติ:  
จัดพิมพ์: ไทย
ยอดคงเหลือ  
ราคา/บาท  
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับทั่วประเทศ
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
- ข้อมูลด้านอนามัยและสวัสดิการ ความพิการ และการสูบบุหรี่
- ข้อมูลการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มมึนเมา และความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์