รายงานผลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2544


รายงานผลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2544
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2544
จำนวนพิมพ์: 300 
กำหนดการออกหนังสือ: ราย 5 ปี 
ขนาดรูปเล่ม-ซม./หน้า: 21*29/331
แผนภูมิ/แผนภาพ: 23 
ตารางสถิติ: 31 
จัดพิมพ์: ไทย/อังกฤษ
ยอดคงเหลือ  
ราคา/บาท 500
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับภาคและจังหวัด
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ ได้แก่
- ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพของประชากร
- ข้อมูลของคนพิการ การเจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข
- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การใช้ยาแผนโบราณ หรือ ยาสมุนไพร
- ข้อมูลการใช้เข็มขัดนิรภัยและหมวกนิรภัยขณะขับขี่