ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2548


ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2548
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2546
จำนวนพิมพ์:  
กำหนดการออกหนังสือ: ไม่ประจำ 
ขนาดรูปเล่ม-ซม./หน้า: 21*29
แผนภูมิ/แผนภาพ:  
ตารางสถิติ:  
จัดพิมพ์: ไทย 
ยอดคงเหลือ หมด 
ราคา/บาท  
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ และภาค
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
  • ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลโดยรวม
  • ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อนโยบายของรัฐบาล ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยและควรปรับปรุง
  • ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารประเทศของคณะรัฐมนตรี
  • ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน


>> ดูรายละเอียด