รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2548


รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2548
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2545
จำนวนพิมพ์:
กำหนดการออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21*29 ซม.
แผนภูมิ/แผนภาพ:
ตารางสถิติ:
จัดพิมพ์: ไทย/อังกฤษ
เอกสารแจก
ยอดคงเหลือ  หมด
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
 • รายได้และหนี้สินของครัวเรือน
 • ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกู้เงินกองทุน
  - การกู้เงินกองทุน
  - ความเพียงพอของการนำเงินกู้จากกองทุนฯ ไปลงทุน และแหล่งที่กู้เพิ่ม
  - การชำระคืนกองทุนฯ
 • รายได้และหนี้สินของครัวเรือน
 • ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกู้เงินกองทุน
  - การกู้เงินกองทุน
  - ความเพียงพอของการนำเงินกู้จากกองทุนฯ ไปลงทุน และแหล่งที่กู้เพิ่ม
  - การชำระคืนกองทุนฯ


>> ดูรายละเอียด