รายงานการสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชากร พ.ศ. 2547รายงานการสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชากร พ.ศ. 2547
(Report of The Exercise Behavior Survey)
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2544
จำนวนพิมพ์: -
การออกหนังสือ: ไม่ประจำ 
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x29.0ซม.
แผนภูมิ/แผนภาพ: -
ตารางสถิติ: -
จัดพิมพ์: ไทย-อังกฤษ 
ยอดคงเหลือ -
ราคา -
   

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับ ประเทศ ภาค
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
  • การออกกำลังของประชากร
    - กลุ่มอายุ การศึกษาและเพศ ภาวะการทำงาน
  • พฤติกรรมการกำลังออกกำลังกาย
    - ประเภทของการออกกำลังกาย กลุ่มอายุ เพศ สถานที่ ความถี่ ระยะเวลาที่ใช้ เหตุผล