รายงานผลการสำรวจความพิการและภาวะทุพพลภาพ พ.ศ 2545รายงานผลการสำรวจความพิการและภาวะทุพพลภาพ พ.ศ 2545
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2545
จำนวนพิมพ์: 300 เล่ม
การออกหนังสือ: ไม่ประจำ 
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x29.0ซม./247
แผนภูมิ/แผนภาพ:
ตารางสถิติ: 60 
จัดพิมพ์: ไทย/อังกฤษ
ยอดคงเหลือ หมด 
ราคา 350 บาท
   

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาคและจังหวัด
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
 • ประชากรที่มีปัญหาหรือมีความลำบากในการทำกิจกรรมต่างๆ
  - จำแนกตามความลำบากในการทำกิจวัตรประจำวัน อายุ เพศ
 • การดูแลผู้มีภาวะทุพพลภาพในการทำกิจวัตรประจำวัน
  - จำแนกตามการมีผู้ดูแล ความเกี่ยวพัน และความต้องการความช่วยเหลือหรือสวัสดิการจากรัฐบาล
 • การใช้อุปกรณ์หรืออวัยวะเทียมหรือเครื่องช่วยคนพิการ
  - จำแนกการใช้ ประเภทอุปกรณ์ และไม่ใช้อุปกรณ์ช่วย
 • ประชากรทีมีความพิการ
  - จำนวนของประชากร อายุ และลักษณะความพิการ