การสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2548
   


การสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2548
The Cultural Activity Paritcipation Survey
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2528
จำนวนพิมพ์: 300 เล่ม
การออกหนังสือ: ไม่ประจำ 
ขนาดรูปเล่ม./หน้า: 21.0x29.0ซม./334
แผนภูมิ/แผนภาพ: 33 
ตารางสถิติ: 40 
จัดพิมพ์: ไทย 
ราคา 480 บาท
   

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
  • การเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม
  • ความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของประชากรไทย
  • ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวัฒนธรรมและแนวทางในการดำรงรักษาวัฒนธรรมไทย
  • คุณธรรมพื้นฐานและค่านิยมของวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน