รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
   


รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
พ.ศ. 2547
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2547
จำนวนพิมพ์: -
การออกหนังสือ: รายปี 
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x29.0ซม.
แผนภูมิ/แผนภาพ: -
ตารางสถิติ: -
จัดพิมพ์: ไทย 
ยอดคงเหลือ -
ราคา -
   
   
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับจังหวัด
- สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาทุจริต
- การส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น