รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกืยวกับการทุจริตคอรัปชั่น พ.ศ. 2546
   


รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกืยวกับการทุจริตคอรัปชั่น พ.ศ. 2546
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2546
จำนวนพิมพ์: -
การออกหนังสือ: ไม่ประจำ 
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x29.0ซม.
แผนภูมิ/แผนภาพ: -
ตารางสถิติ: -
จัดพิมพ์: ไทย 
ยอดคงเหลือ -
ราคา -
   
   
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับภาคและจังหวัด
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ ได้แก่
 • ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่น
  - ทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ
  - การทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่และรัฐและนักการเมืองในท้องถิ่น
  - กลุ่มผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นกับการทุจริตคอรัปชั่น
  - การทุจริตคอรัปชั่นในการประมูลงานของรัฐ
  - การจัดซื้อจัดจ้างทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ
 • ความเชื่อมั่นต่อการแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นของรัฐ
 • ผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น
  - การทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐในปัจจุบันเทียบกับอดีต
  - ความพอใจของประชาชนต่อการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น
 • การเข้ามามีบทบาท / ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น
  - ความพร้อมของประชาชนที่จะเข้าร่วมตรวจสอบติดตามและแจ้งเบาะแสการทุจริตคอรัปชั่น
  - ความเพียงพอของข่าวสารการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น
  - การทราบเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอรัปชั่นทางตู้ ปณ.
  - แนวทางการเข้ามามีส่วนในการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น
 • เรื่องสำคัญที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น