รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการถ่ายทอดสดการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2547
   
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีต่อการถ่ายทอดสดการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2547


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2547
จำนวนพิมพ์: 350 เล่ม
การออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x29.0 ซม. /22
แผนภูมิ/แผนภาพ: 2
ตารางสถิติ: 15
จัดพิมพ์: ไทย
ราคาจำหน่าย -
ยอดคงเหลือ หมด
   

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค
  • รวมรวบความคิดเห็นของประชาชน ความพึงพอใจ ความต้องการให้มีการถ่ายทอดการประชุมครั้งต่อไป ตลอดจนประโยชน์และข้อเสนอแนะ