รายงานผลการรวบรวมความคิดเห็นของ ประชาชน ที่ซื้อคอมพิวเตอร์จากโครงการคอมพิวเตอร์ไอซีที พ.ศ.2546
   
รายงานผลการรวบรวมความคิดเห็นของ ประชาชน
ที่ซื้อคอมพิวเตอร์จากโครงการคอมพิวเตอร์ไอซีที พ.ศ.2546


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2546
จำนวนพิมพ์: 350 เล่ม
การออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x29.0 ซม. /33
แผนภูมิ/แผนภาพ: 2
ตารางสถิติ: 21
จัดพิมพ์: ไทย
ราคาจำหน่าย -
ยอดคงเหลือ หมด
   
   

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ และภาค
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
  • ประชาชนที่ซื้อคอมพิวเตอร์จากโครงการคอมพิวเตอร์ไอซีที
    - ประเภทที่ซื้อ จำนวนที่ซื้อใช้ในครัวเรือน
    - วิธีการซื้อ และการนำไปใช้งาน
    - ความพึงพอใจต่อโครงการคอมพิวเตอร์ฯ และความต้องการในอนาคต