ตารางสถิติการสำรวจเด็กและเยาวชนพ.ศ. 2545

ตารางสถิติการสำรวจเด็กและเยาวชนพ.ศ. 2545


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2547
จำนวนพิมพ์: 300 เล่ม
การออกหนังสือ: ไม่ประจำ 
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x29.0ซม./354
แผนภูมิ/แผนภาพ: -
ตารางสถิติ: 422 
จัดพิมพ์: ไทย
ยอดคงเหลือ หมด 
ราคาจำหน่าย 320 บาท
   

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาคและจังหวัด
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
  • รวบรวมข้อมูลด้านประชากร การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน การทำงาน การใช้เวลาว่าง การมีทักษะและการมีส่วนร่วมในสังคมของเด็กและเยาวชน
  • รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นและดูกีฬาของประชากร